OMØ A/S

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

 

 
Almindelige bestemmelser
§ 1.
Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle OMØ A/S's overslag, tilbud og aftaler om arbejder og leverancer med mindre anden skriftlig aftale foreligger mellem OMØ A/S og kunden.
Stk. 2. Fravigelse af disse betingelser gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt skriftligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske. Køber kan efter ordreafgivelse ikke ændre eller annullere ordrer og aftaler.
Stk. 3. Medmindre andet er bestemt, er priser ifølge OMØ A/S's til enhver tid gældende prisliste eksklusive fragt, emballage, afgifter, ekspeditionsgebyr og eventuelle pristillæg for olie eller andet.
Stk. 4. Medmindre andet er angivet er samtlige priser excl. moms.
Stk. 5. Såfremt OMØ A/S videreformidler en producentgaranti til køber, kan køber ikke overfor OMØ A/S rejse krav i henhold til producentgarantien for varen eller ydelsen.
Stk. 6. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der ikke er helligdage.
Stk. 7. Såfremt der for entreprenørarbejder er aftalt Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB92), finder AB 92 anvendelse, med mindre andet fremgår af disse betingelser eller af aftalen om entreprenørarbejdet.
Stk. 8. Såfremt der for andre arbejder er aftalt Almindelige Betingelser for vedligeholdelse og reparation (NU 06), finder NU 06 anvendelse, med mindre andet fremgår af disse betingelser eller af aftalen om arbejdet.
Stk. 9. Forholdet mellem OMØ A/S og køber skal i det hele behandles efter dansk rets regler og med Retten i Glostrup som rette værneting.
 
Køberens udbud
§ 2. Ved udbud forstås køberens opfordring til at fremkomme med tilbud.
Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal være entydigt og således udformet, at der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold.
 
OMØ A/S's tilbud
§ 3. OMØ A/S's tilbud er gældende i 30 dage.
Stk. 2. Såfremt OMØ A/S sammen med andre i forening giver tilbud, bindes OMØ A/S alene for sit tilbud.
 
Aftale
§ 4. Endelig aftale om udførelse af en entreprise eller om en leverance foreligger først, når der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse eller ved et særligt dokument.
Stk. 2. Køber har ansvaret for at følge eventuelle forskrifter, brugsvejledninger og kataloger for den leverede ydelse, eller til selv at indhente fornødne informationer, herunder elektronisk fra sælgers leverandør, myndigheder mv.
Stk. 3. OMØ A/S påtager sig intet ansvar for de i stk. 2 nævnte oplysninger.
 
Betaling
§ 5. Køberen skal senest 14 dage fra fakturadato betale det beløb, der er ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for.
Stk. 2. OMØ A/S kan - efter samme regler som anført i stk. 1 - tillige kræve betaling for materialer m.v., som er købt af OMØ A/S og ikke er leveret på arbejdspladsen.
 
OMØ A/S's sikkerhedsstillelse
§ 6. Medmindre andet fremgår af aftalen stiller OMØ A/S ingen bankgaranti eller anden sikkerhed for sine forpligtelser.
 
Købers sikkerhedsstillelse
§ 7. OMØ A/S kan fremsætte krav om, at køber inden arbejdet påbegyndes skal stille sikkerhed for opfyldelsen af sine betalingsforpligtelser over for OMØ A/S med mindre køber forelægger økonomioplysninger, der accepteres af OMØ A/S. Sikkerheden stilles i form af bankgaranti, eller på anden betryggende måde.
Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 2 måneders gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. af entreprisesummen. OMØ A/S kan ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder kræve sikkerheden forøget.
Stk. 3. Hvis OMØ A/S ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til køberen og garanten med angivelse af størrelsen af det krævede beløb. Beløbet udbetales til OMØ A/S inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre køberen forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning om OMØ A/S's udbetalingskrav er berettiget.
Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som OMØ A/S har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder.
 
Forsikring
§ 8. Køberen tegner og betaler sædvanlig brand, stormskade, transport og anden forsikring for gods og varer samt for arbejder fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På OMØ A/S's anmodning skal OMØ A/S og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører.
Stk. 2. OMØ A/S og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. OMØ A/S skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft.
 
Forhold til myndigheder
§ 9. Køber sørger for nødvendig godkendelse af projekt/entreprise og afholder udgifterne herved, hvis ikke andet er aftalt.
 
Køberens tilsyn
§ 10. Ved køberens tilsyn forstås dennes byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, udpeget af køberen.
Stk. 2. Køberen eller dennes tilsyn skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes.
Stk. 3. Køberens tilsyn repræsenterer køberen over for OMØ A/S med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrørende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller arbejder samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers arbejde i deres indbyrdes forhold.
 
Byggemøder
§ 11. Køberen eller tilsynet indkalder til byggemøder og udarbejder mødereferater, der snarest muligt sendes til OMØ A/S.
Stk. 2. OMØ A/S er berettiget til selv eller ved en stedfortræder at deltage i byggemøderne.
 
OMØ A/S's ret til at standse arbejdet
§ 12. Hvis køberen ikke har betalt forfaldne beløb ved betalingsfristens udløb, kan OMØ A/S efter skriftligt varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet.
Stk. 2. OMØ A/S kan endvidere straks standse arbejdet ved købers rekonstruktion, konkurs eller hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller køberens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde aftalen. Det er dog en betingelse, at køberen ikke har stillet - eller på OMØ A/S's opfordring -  ikke straks stiller betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen.
 
OMØ A/S's ret til tidsfristforlængelse
§ 13. OMØ A/S har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af bl.a.
1) ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af køberen,
2) køberens forhold eller anden end OMØ A/S's forsinkelse,
3) forhold, der opstår uden OMØ A/S's skyld, og over hvilke OMØ A/S ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lock-out eller hærværk,
4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller
5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes OMØ A/S's egne forhold.
Stk. 2. OMØ A/S skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.
 
Køberens hæftelse ved forsinkelse
§ 14. OMØ A/S har ret til erstatning for det tab, OMØ A/S har lidt ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende videregående tab.
 
Afleveringsforretningen
§ 15. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse giver OMØ A/S køberen meddelelse om tidspunktet herfor (færdigmelding). Køberen indkalder derefter OMØ A/S til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 3 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. dog stk. 4.
Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til køberen, når afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne er påvist væsentlige mangler. Er dette tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning, når OMØ A/S har givet køberen skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1.
Stk. 3. Indkalder køberen ikke som anført i stk. 1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 3 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. punktum.
Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal køberen indkalde OMØ A/S til afleveringsforretning, når OMØ A/S arbejder er afsluttet, selv om andre entreprenører skal aflevere på andre tidspunkter.
 
Bortfald af OMØ A/S's afhjælpningspligt m.v.
§ 16. OMØ A/S's afhjælpningspligt og køberens adgang til at foretage udbedring for OMØ A/S's regning, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter.
 
Købers reklamationspligt
§ 17. Såfremt køber konstaterer, at det leverede lider af
mangler, skal køber straks reklamere herover skriftligt. Reklamerer
køber ikke rettidigt, bortfalder købers ret til at gøre mangler gældende.
 
Stk. 2. Ved begrundet rettidig reklamation over mangler er OMØ A/S efter eget valg berettiget til at foretage omlevering eller afhjælpning indenfor rimelig tid.
 
Stk. 3. Såfremt OMØ A/S foretager rettidig omlevering eller afhjælpning, er køber uberettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. OMØ A/S er berettiget til at foretage én eller flere afhjælpninger/omleveringer.
 
Stk. 4 OMØ A/S’ eventuelle erstatningsansvar for mangler er maksimeret til 5 % af den samlede kontraktsum og kan aldrig omfatte indirekte tab af nogen art, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab, eller tab af goodwill.
 
OMØ A/S's ansvar i øvrigt
§ 18. OMØ A/S er ansvarlig efter lov om produktansvar, i det omfang loven ufravigeligt pålægger OMØ A/S ansvar for sådanne skader, og ansvar herfor ikke lovligt kan begrænses.
Stk.2 OMØ A/S’ erstatningsansvar i forbindelse med produktskader
begrænser sig til tilfælde, hvor OMØ A/S har udvist forsæt eller grov uagtsomhed.
 
Stk. 3. OMØ A/S’ eventuelle erstatningsansvar for produktskader er maksimeret til 5 % af den samlede kontraktsum og kan aldrig omfatte indirekte tab af nogen art, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab, eller tab af goodwill, dog bortset fra tilfælde, hvor der ved produktskade forårsages personskader, hvor dansk rets almindelige regler finder anvendelse.
Stk. 4. I det omfang OMØ A/S måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er køber forpligtet til at holde OMØ A/S skadesløs for det ansvar, OMØ A/S måtte blive pålagt, og som er videregående end OMØ A/S's ansvar i ovenstående bestemmelser.
 
OMØ A/S's hæveret
§ 19. OMØ A/S kan efter skriftligt påkrav til køberen ved køberens væsentlige forsinkelse hæve aftalen i de tilfælde, hvor køberen ikke udfolder rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet mest muligt, eller såfremt OMØ A/S's interesser ikke er tilstrækkeligt tilgodeset gennem adgangen til at standse arbejdet og/eller ved stillet sikkerhed.
Stk. 2. OMØ A/S kan endvidere efter skriftligt påkrav til køberen hæve aftalen, såfremt de for aftalen gældende forudsætninger er bristede, herunder men ikke begrænset til
(1) manglende adgang til byggeplads og arbejdsområde,
(2) ændringer i byggeperioder,
(3) ændringer vedrørende arbejdets tilrettelæggelse, og
(4) manglende generel fremdrift uanset årsag.
Stk. 3. OMØ A/S kan efter skriftligt påkrav til køberen hæve aftalen i tilfælde af manglende betaling, herunder i tilfælde af manglende a conto betalinger, udeblivelse af sikkerhedsstillelser og tilsvarende betalingsmisligholdelse eller risiko herfor.
 
Rødovre, september 2012
OMØ A/S