OMØ A/S generella försäljnings- och leveransvillkor

 

Allmänna bestämmelser
§ 1. Om inte andra skriftliga avtal föreligger mellan OMØ A/S och kunden, gäller dessa försäljnings- och leveransvillkor vid samtliga OMØ A/S prisöverslag, offerter och avtal på arbeten och leveranser.
Pkt. 2. Avvikelse från dessa villkor gäller endast när det tydligt och uttryckligen skriftligen anges, på vilka punkter avvikelse skall ske. Köpare kan inte efter att ha avgivit order ändra eller annullera order och avtal.
Pkt. 3. Om inget annat anges, är priser enligt OMØ A/S alltid gällande prislista exklusive frakt, emballage, avgifter, expeditionsavgifter samt eventuella pristillägg för olja eller annat.
Pkt. 4. Om inget annat anges är samtliga priser exkl. moms.
Pkt. 5. Om OMØ A/S vidareförmedlar en producentgaranti till köpare, kan köparen inte mot OMØ A/S resa krav i enighet med producentgarantin för varan eller tjänsten.
Pkt. 6. Om inget annat anges, anses arbetsdagar vara alla måndagar till och med fredagar, som inte är helgdagar (röda dagar).
Pkt. 7. Om det för entreprenörsarbeten har avtalats Allmänna Villkor för arbeten och leveranser i bygg- och anläggningsverksamhet (AB04), gäller AB 04, om inget annat framgår av dessa villkor eller av avtalet om entreprenörsarbetet.
Pkt. 8. Om det för andra arbeten har avtalats Allmänna Villkor för underhåll och reparation (NU 06), gäller NU 06, om inget annat framgår av dessa villkor eller av arbetsavtalet.
Pkt. 9. Förhållandet mellan OMØ A/S och köpare skall alltid behandlas efter danska rättsregler och med Retten i Glostrup som rätt laga domstol.
 
Köparens offertförfråga
§ 2. Med offertförfråga menas köparens uppmaning att komma med en offert.
Pkt. 2. Det offereras med information och uppgifter som framkommer i offertförfrågan som grund. Detta material skall vara entydigt och således utformat att det råder fullständig klarhet över tjänstens omfattning och innehåll.
 
OMØ A/S offert
§ 3. OMØ A/S offert gäller i 30 dagar.
Pkt. 2. Om OMØ A/S tillsammans med andra i förening lämnar offert, bindes OMØ A/S endast för sin del av offerten.
 
Avtal
§ 4. Slutgiltigt avtal om utförande av en entreprenad eller om en leverans föreligger först när det finns en skriftlig orderbekräftelse eller ett särskilt dokument härom.
Pkt. 2. Köpare är ansvarig för att följa eventuella föreskrifter, bruksanvisningar och kataloger för levererad produkt eller tjänst, eller att själv inhämta nödvändig information, härunder elektroniskt från säljarens leverantörer, myndigheter m.m.
Pkt. 3. OMØ A/S påtar sig inget ansvar för den i pkt. 2 nämnd information.
 
Betalning
§ 5. Köparen skall senast 14 dagar från faktureringsdatumet betala det belopp, som avser avtalsenliga arbeten och material.
Pkt. 2. OMØ A/S kan - enligt samma regler, angivna i pkt. 1 - likaså kräva betalning för material m.m., vilka är köpta av OMØ A/S och inte är levererade på arbetsplatsen.
 
OMØ A/S säkerhet
§ 6. Om inget annat framgår av avtalet, ställer OMØ A/S ingen bankgaranti eller annan säkerhet för sina förpliktelser.
 
Köparens säkerhet
§ 7. OMØ A/S kan ställa krav på att köparen innan arbetet påbörjas, ställär säkerhet för fullgörandet av sina betalningsåtaganden till OMØ A/S, med mindre att köpare lägger fram ekonomisk information som accepteras av OMØ A/S. Säkerheten ställs i form av bankgaranti, eller annat tillfredsställande sätt.
Pkt. 2. Säkerheten skall motsvara 2 månaders genomsnittsbetalningar - dock minst 10 procent av entreprenadbeloppet. OMØ A/S kan vid utökning av avtalet med extraarbeten kräva att säkerheten ökas.
Pkt. 3. Om OMØ A/S önskar utbetalning i enighet med den ställda säkerheten, skall det skriftligen och omgående meddelas till köparen och garanten med angivelse av det krävda beloppets storlek. Beloppet betalas ut till OMØ A/S inom 10 arbetsdagar från meddelandets framkomst, om inte köparen dessförinnan har till Skiljenämnden framfört begäran om beslut om OMØ A/S utbetalningskrav är berättigat.
Pkt. 4. Säkerhetens syfte är att tillgodose alla krav som OMØ A/S har i samband med avtalsförhållandet, härunder inklusive krav på eventuella extraarbeten.
 
Försäkring
§ 8. Köparen tecknar och betalar sedvanliga brand-, stormskade-, transport- och andra försäkringar för gods och varor samt för arbeten från arbetets start, fram till brister, som är påvisade vid leveransen är åtgärdade. På OMØ A/S anmodan skall OMØ A/S och eventuella underentreprenörer medtas som försäkrade på försäkringsbrevet. Försäkringen skall omfatta samtliga entreprenörer som arbetar på den byggnad eller den anläggning som entreprenadavtalet avser.
Pkt. 2. OMØ A/S och eventuella underentreprenörer skall ha sedvanlig ansvarsförsäkring för skador, för vilka det är ansvar enligt dansk rätts allmänna regler. OMØ A/S skall på anmodan kunna dokumentera, att försäkringen är i kraft.
 
Förhållande till myndigheter
§ 9. Köparen anskaffar nödvändiga godkännande och tillstånd för projekt/entreprenad och står för utgifterna härvid, om inget annat är avtalat.
 
Köparens tillsyn
§ 10. Med köparens tillsyn menas dennes byggledning, facklig tillsyn eller annan tillsynsman, utsedd av köparen.
Pkt. 2. Köparen eller dennes tillsynsman skall vara närvarande på arbetsplatsen eller skall kunna tillkallas.
Pkt. 3. Köparens tillsynsman representerar köparen vid kontakter med OMØ A/S med hänsyn till arbetets organisation och genomförande. Tillsynen kan lämna och motta meddelanden angående arbetet, godkänna eller kassera material eller arbeten samt ge anvisningar med hänsyn till organisation och samordning av olika entreprenörers arbete i deras inombords förhållande.
 
Byggmöten
§ 11. Köparen eller dennes tillsynsman kallar till byggmöten och utarbetar mötesreferat, som snarast möjligt skickas till OMØ A/S.
Pkt. 2. OMØ A/S har rätt att själv eller genom ett ombud delta i byggmöten.
 
OMØ A/S rätt att avbryta arbetet
§ 12. Om köparen inte har betalat det förfallna beloppet senast den dag betalningsfristen utlöper, kan OMØ A/S efter skriftlig varsel på 5 arbetsdagar avbryta arbetet.
Pkt. 2. OMØ A/S kan också omgående stoppa arbetet vid köparens rekonstruktion, konkurs eller om det inleds förhandlingar angående tvångsackord, eller köparens ekonomiska förhållanden i övrigt visar sig vara sådana, att denne får antas vara oförmögen att uppfylla sin del av avtalet. Det är dock ett villkor att köparen inte har ställt - eller på OMØ A/S uppmaning -  inte omgående ställer tillräcklig säkerhet för uppfyllandet av resten av avtalet.
 
OMØ A/S rätt till förlängning av tidsfrister
§ 13. OMØ A/S har rätt till förlängning av tidsfrister vid försening av arbetet, som en följd av bl.a.
1) ändringar i arbetets art och omfattning, som krävs av köparen,
2) köparens förhållande eller annan än OMØ A/S försening,
3) förhållande som uppstår utan OMØ A/S inblandning, och över vilka OMØ A/S inte har kontroll över, exempelvis krig, naturkatastrofer, brand, strejker, lockout eller skadegörelse,
4) nederbörd, låg temperatur, stark vind eller andra väderförhållanden som förhindrar eller försenar arbetet, när sådana väderförhållanden förekommer i större omfattning än det är normalt för den aktuella årstiden och området, eller
5) offentliga påbud eller förbud, som inte beror på OMØ A/S egna förhållanden.
Pkt. 2. OMØ A/S skall dock försöka undvika eller begränsa förseningen genom sådana dispositioner, som med rimlighet kan krävas.
 
Köparens ansvar vid försening
§ 14. OMØ A/S har rätt till ersättning för de förluster som OMØ A/S har lidit genom att inte kunna utföra andra arbeten under förseningsperioden eller liknande vidaregående förluster.
 
Överlämning
§ 15. Omedelbart innan arbetets färdigställande meddelar OMØ A/S köparen om tidpunkten för  färdigställande. Köparen kallar därefter in OMØ A/S till en överlämning, som skall äga rum senast 3 arbetsdagar efter den angivna tidpunkten, dock i enighet med st. 4.
Pkt. 2. Arbetet anses vara överlämnat till köparen, när överlämning har ägt rum, om inte köparen vi denna tidpunkt har påvisat väsentliga brister. Är detta fallet, görs en ny överlämning, när OMØ A/S har lämnat ett skriftligt meddelande till köparen om att bristerna är åtgärdade, i enighet med st. 1.
Pkt. 3. Kallar inte köparen som angivet i st. 1 till överlämning, anses arbetet för överlämnat 3 arbetsdagar efter den angivna tidpunkten för färdigställande. Motsvarande gäller för ny överlämning som nämnt i st. 2, 2-a punkten.
Pkt. 4. Omfattar arbetet fler entreprenader, skall köparen kalla in OMØ A/S till överlämning när OMØ A/S arbeten är avslutade, även om andra entreprenörer skall lämna över vid andra tidpunkter.
 
Bortfall av OMØ A/S avhjälpandeplikt m.m.
§ 16. OMØ A/S avhjälpandeplikt och köparens tillgång till att företa förbättringar för OMØ A/S bekostnad bortfaller om förbättringar är förknippade med oproportionerligt höga utgifter.
 
Köparens reklamationsplikt
§ 17. Om köparen konstaterar att det levererade lider av
brister, skall köparen omgående göra en skriftlig reklamation. Reklamerar
köparen inte i skälig tid, bortfaller köparens rätt att göra brister gällande.
 
Pkt. 2. Vid motiverad reklamation över brister inom skälig tid har OMØ A/S efter eget val rätt att företa omleverans eller avhjälpning inom rimlig tid.
 
Pkt. 3. Om OMØ A/S företar omleverans eller avhjälpning inom skälig tid, har köparen inte rätt att göra missförhållanden gällande. OMØ A/S har rätt att göra en eller fler avhjälpningar/omleveranser.
 
Pkt. 4 OMØ A/S eventuella ersättningsansvar för brister är maximerat till 5 % av den totala avtalsbeloppet och kan aldrig omfatta indirekta förluster av någon art, härunder driftförluster, förlorad inkomst, avansförluster, eller förluster av goodwill.
 
OMØ A/S ansvar i övrigt
§ 18. OMØ A/S är ansvarig enligt lagen om produktansvar, i den omfattning lagen oföränderligt ålägger OMØ A/S ansvar för sådana skador, och ansvar härför inte lagligt kan begränsas.
Pkt.2 OMØ A/S ersättningsansvar i samband med produktskador
begränsar sig till fall, där OMØ A/S har visat uppsåt eller grov oaktsamhet.
 
Pkt. 3. OMØ A/S eventuella ersättningsansvar för produktskador är maximerad till 5 % av det totala avtalsbeloppet och kan aldrig omfatta indirekta förluster av någon art, härunder driftförluster, förlorade inkomster, avansförluster, eller förluster av goodwill, dock bortsett från tillfällen, där det vid produktskador förorsakas personskador, där dansk rätts vanliga regler gör sig gällande.
Pkt. 4. I den omfattning OMØ A/S skulle hållas ansvarig för produktskador i förhållande till tredje part, är köparen skyldig att hålla OMØ A/S skadeslös från det ansvar som OMØ A/S skulle åläggas, och som är vidaregående än OMØ A/S ansvar i ovanstående bestämmelser.
 
OMØ A/S upphävanderätt
§ 19. OMØ A/S kan efter skriftligt krav till köparen vid köparens väsentliga förseningar häva avtalet i de fall där köparen inte uppvisar rimlig strävan efter att främja arbetet mest möjligt, eller om OMØ A/S intressen inte är tillräckligt tillgodosedda genom tillgången att stoppa arbetet och/eller genom ställd säkerhet.
Pkt. 2. OMØ A/S kan dessutom efter skriftligt krav till köparen häva avtalet, om de för avtalet gällande förutsättningar är bristfälliga, härunder men inte begränsade till
(1) bristande tillgång till byggplats och arbetsområde,
(2) ändringar i byggperioder,
(3) ändringar angående arbetets organisation, och
(4) bristande generell framdrift oavsett orsak.
Pkt. 3. OMØ A/S kan efter skriftligt krav till köparen häva avtalet i tillfälle av bristande betalning, härunder i tillfälle av saknade a conto betalningar, uteblivna säkerheter och motsvarande misskötsel av betalningar eller risk för dessa.
 
Rødovre, september 2012
OMØ A/S